Statut OSP

    

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PAWŁOWICACH

 

ROZDZIAŁ 1
 

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Pawłowicach zwana dalej OSP

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz 855 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 nr. 147, poz. 1229 tekst jednolity z póżn. zm ), a także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest STRAŻNICA OSP w Pawłowicach .

§2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§4

Działalność OSP opiera się na pomocy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie

przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§6

Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

1. Organizowane zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji o powyższym.

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

3. Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów wychowawczej chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych

§8

1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,


2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.

2) Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3) Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5) Używać munduru, dystynkcji i odznak.

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy .

1) Aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminu i uchwał władz OSP

3) Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.

4) Dbanie o mienie OSP.

5) Regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.
 

§14

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

1) Rezygnacji członkowstwa złożonej przez członka na piśmie.

2) Nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

3) Śmierci członka.

3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

1) Prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

2) Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP oraz godzi w dobre imię OSP.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt.2. i ust.3.zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

5. Od uchwały zarządu w sprawie określonej w ust, 2 pkt 2 i ust.3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna,

6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem

7. Skreślenie z listy członków jest bezpowrotne i zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swoją zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zgromadzenie OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 

3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, z głosem doradczym także w walnym zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§17

Władzami OSP są:

1) walne zgromadzenie członków,

2) zarząd,

3) komisja rewizyjna.

§18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§19

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy.

1) Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP..

2) Wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.

3) Udzielenie absolutorium zarządowi OSP.

4) Uchwalanie programu działania i budżetu OSP.

5) Wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 5 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.
 

6) Wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.

7) Uchwalanie statutu OSP oraz jego zmianę.

8) Ustalenie wysokości składki członkowskiej.

9) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości i ich obciążenia.

10) Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.

11) Wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.

12) Nadawanie członkowstwa honorowego OSP.

13) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§21

1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§22

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

na żądanie 3/5 liczby członków OSP.

2 Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3 Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust 2 ustala władza lub osoby uprawnione do zwołania takiego zebrania.

4 Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
 

§24

 

C. ZARZĄD

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§25

Do zadań zarządu należy:

1) Reprezentowanie interesów OSP.

2) Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania

3) Zwoływanie walnego zebrania.

4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianie w składzie zarządu

5) Udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.

6) Opracowanie projektu rocznego planu działalności i budżety OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.

7) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych.

8) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

10) Tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.

11) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12) Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

13)Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14) Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
Umowy, akta oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§29

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:

1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych.

3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie naczelnika,

3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) nagana w rozkazie naczelnika,

3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§32

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli statutowej całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4. Wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.

2. Komisja rewizyjna OSP może dookoptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

§33

Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§35

Majątek i fundusze OSP powstają z :

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) ofiarności publicznej,

4) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 36

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności:

1) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

3) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,

4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

5) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt.
Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. Zarząd OSP może jednak dokonywać samodzielnie zmian statutu w zakresie w jakim to będzie wynikało z orzeczenia sądu rejestrowego.

§38

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 i ogólnej liczby członków.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek o rozwiązanie OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§39

1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.

2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący własność OSP podlega sprzedaży, a uzyskane środki są przeznaczane na cele charytatywne. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będącą własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.